EPA W LABELS

Energieprestatie-rapport voor woningen

NIEUWS

Per januari 2022

Energielabel plicht om de woning aan te kunnen melden op Funda vanwege de advertentieplicht.

We raden de verkoper aan al in het begin van het verkoopproces een definitief energielabel aan te vragen. In ieder geval vóórdat de woning op funda geplaatst wordt. Daarmee voorkomt de verkoper aangeschreven of beboet te worden door de ILT. Per 1 januari kunnen deze boetes voor natuurlijke personen oplopen tot 435 euro, per woning zonder energielabel. Is uw klant een bedrijf? Dan bedraagt de boete 870 euro.


per 1 januari 2021

De NTA 8800 wordt in 2021 ingevoerd


In 2021 gaat er veel veranderen met betrekking tot de huidige energielabels. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe rekenmethode ‘NTA 8800’ ingevoerd. Het mooie aan deze methodiek is dat zowel nieuwbouw als bestaande bouw voor woningen en utiliteitsgebouwen gezamenlijk onder éen norm vallen.


Vanaf 2021 wordt er gekeken naar BENG eisen


Vanaf 2021 zal dit er anders uit gaan zien. Er wordt vanaf dat moment niet meer gekeken naar de energie-index, maar naar een waarde uitgedrukt in kWh/m2/jr. Deze waarde is afkomstig uit de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Onderverdeeld in drie categorieën, te weten:

  • BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)
  • BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)


Wat betekent dit voor de huidige labelklasse indeling?


Voor de energielabels die opgesteld worden vanaf 2021 wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de BENG 2 eisen. Er is recent een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen voor utiliteit. Omdat het verbruik per gebruiksfunctie sterk van elkaar verschilt, wordt er voor elke gebruiksfunctie een aparte labelklasse gemaakt. De nieuwe labelklasse voor kantoren wordt als volgt weergegeven volgens het concept besluit:


De verschillen in uitkomst met de huidige methodiek


Een afwijkingsstudie van beide methodieken laat zien dat 55% van de gebouwen hetzelfde label behoudt. Het andere deel laat afwijkingen zien variërend van 1 labelsprong tot 2 labelsprongen of meer. Van het deel dat afwijkt, verschuift 79% één labelsprong en 21% verschuift twee of meer labelsprongen. Dit kunnen zowel labelverslechteringen of labelverbeteringen zijn. Deze afwijkingen tonen aan dat het totaal van alle energielabels gemiddeld gezien onveranderd zal blijven. Het zijn juist de individuele panden of portefeuilles die af kunnen wijken in positief of juist negatieve zin.


Meer details, voor een nauwkeurige berekening


Voor individuele panden geld dat all-electric systemen beter scoren in de nieuwe methodiek ten opzichte van gasgestookte panden. Het opwekkingsrendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk gaat van 39% naar 69%, zoals opgenomen in de Nationale Energieverkenning (NEV 2017).
Daarnaast kunnen er meer details ingevoerd worden om een nauwkeurige berekening te maken. Dit resulteert wel in extra werk voor bijvoorbeeld de gebouweigenaar, omdat er meer bouwkundige documenten aangeleverd moeten worden. Een goede dossieropbouw per pand wordt dan ook ineens veel belangrijker. Want hiermee kunnen goede energielabels opgesteld worden, die beter overeenkomen met de werkelijkheid.


Wat betekent dit voor de label C verplichting in 2023?


Al enige tijd wordt er gesproken over de Label C verplichting voor kantoren in 2023. Voor nu is dat gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter. Dit wordt vanaf 2021 omgezet naar hoogstwaarschijnlijk een 205-235 kWh / m2. Het kan dus voorkomen dat individuele panden met de nieuwe berekening beter of juist slechter uitkomen.


Een voorbeeld


Een pand dat nu nog een label C heeft – en dus geen extra investeringen nodig heeft – kan vanaf 2021 een ander label hebben. Met de nieuwe methode kan het pand lager uitkomen. In dat geval zullen er dus aanvullende investeringen nodig zijn om het pand ook verhuurbaar te houden na 2023.


Huidige energielabels blijven nog 10 jaar geldig na afmelding


De energielabels die vóór 1 juli 2020 zijn afgemeld, blijven nog 10 jaar geldig. Wanneer blijkt dat energielabels beter scoren volgens de nieuwe methodiek, mag een nieuw energielabel afgemeld worden. Wanneer de afgemelde energielabels volgens de oude methodiek beter scoren t.o.v. de nieuwe methodiek, mogen deze energielabels nog tot maximaal 10 jaar gebruikt worden.


Juli 2019
De vereenvoudigde methodiek VEL, die vanaf 1 januari 2015 wordt gebruikt voor het energielabel, is niet langer inzetbaar na het in werking treden van de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het voor een woningeigenaar hiermee te complex wordt om de energetische kenmerken van een woning zelfstandig te begrijpen, herkennen en bewijzen. RVO.nl is daarom genoodzaakt de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl (VEL) vanaf 1 juli 2020 stop te zetten voor het aanvragen van energielabels. Vanaf die datum moeten woningeigenaren die een energielabel nodig hebben voor de verkoop of verhuur van hun woning, in plaats daarvan een energieprestatie-adviseur inhuren. Uw werkzaamheden als erkend deskundige zullen in verband hiermee helaas eindigen.


Deze ontwikkeling biedt mogelijk kansen voor u om als energieprestatie-adviseur volgens de NTA 8800 energielabels op te gaan nemen. Meer informatie over de mogelijkheden en eisen vindt u in het najaar op de site van InstallQ.


Daarnaast is het voor u wellicht interessant om de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van woningen binnen uw gemeente/regio te verkennen. Veel gemeentes werken namelijk met energiecoaches om burgers op een laagdrempelige manier te adviseren over de verduurzaming van hun woning. Een voorbeeld hiervan vindt u op SwitchCollectief.


De komende periode gaat RVO.nl de verdere gevolgen van de beëindiging van het vereenvoudigd energielabel in kaart brengen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Wanneer u deze vragen aan RVO.nl stelt (liefst per mail via klantcontact@rvo.nl), zullen wij die uiteraard zo goed mogelijk beantwoorden. En zodra dat mogelijk is, zullen we u bovendien nader informeren.


Tot slot: Ook via de besloten groep voor erkend deskundigen op Energieslag kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.


Juni 2010

Vanaf 3 juli 2019 verandert het boetebeleid bij het energielabel voor woningen. De boetebedragen gaan omlaag. Tegelijkertijd krijgen woningverkopers direct een boete als het energielabel ontbreekt. Voorheen was dat een voorwaardelijke geldstraf. Door een uitspraak van de de Raad van State op 17 oktober 2018 moest het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het boetebeleid aanpassen. Met ingang van 3 juli 2019 is deze aanpassing van kracht.


Verplichting


Verkopers van woningen moeten bij een transactie een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Ontbreekt het label, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een ‘last onder dwangsom’ opleggen. Dit is een voorwaardelijke boete die vervalt als de woningeigenaar het energielabel alsnog registreert. Het voorwaardelijke karakter van deze sanctie verdwijnt. De ILT legt voortaan een bestuurlijke boete op. Hierbij krijgt de verkoper géén mogelijkheid meer om de overtreding achteraf te herstellen. De rechter bepaalde eerder dat er géén last onder dwangsom opgelegd mag worden als de woning eenmaal is verkocht. Dit omdat de verplichting geldt op het moment van verkoop. Wanneer dat moment voorbij is, kan de verkoper de overtreding niet meer herstellen. Een last onder dwangsom is dan onuitvoerbaar.


Hoogte boete


De hoogte van de boetes verandert ook. Als het label ontbreekt, kan de ILT voortaan een boete geven van € 170,- aan particulieren en € 340,- aan organisaties. Dit was € 405,- voor iedereen. De reden voor de verlaging is dat de boete voortaan direct wordt opgelegd. Momenteel heeft ruim 90% van de verkopers een energielabel beschikbaar bij de verkoop van de woning. Juli 2019 Kader, bureau voor kwaliteitszorg


Definitieve beslissing over het vereenvoudigd energielabel (VEL)2 juli 2019


Afgelopen vrijdag heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin bevestigt ze dat het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) komt te vervallen per 01 juli 2020. Dit is één van de wijzigingen die voortkomt vanuit de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Minister Ollongren heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar verbetering van de energielabelsystematiek.


Aanleiding van de wijziging


Er zijn twee aanleidingen om de systematiek van het energielabel aan te passen. Als eerste is de gewenste functie van het energielabel in de afgelopen jaren veranderd. Er is een steeds sterkere vraag ontstaan naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. De tweede aanleiding komt voort uit de tweede herziening van de EPBD. De energieprestatie moet uitgedrukt worden in een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar. Om hieraan te kunnen voldoen is er een nieuwe bepalingsmethode vastgesteld (NTA 8800) die de verschillende bestaande methoden gaat vervangen.

Ingenieursbureau DGMR heeft de gevolgen van de NTA 8800 op het VEL onderzocht. Voor het vaststellen van het aantal kWh/m2 speelt de geometrie van de woning een belangrijke rol. Het verzamelen van de benodigde woningkenmerken is te complex voor woningeigenaren en zeer tijdrovend. Deze aanpak vraagt om het vaststellen door een expert. Dit betekent dat de systematiek van een eenvoudig label dat een woningeigenaar zelf kan toepassen niet langer houdbaar is.


Gevolgen voor de markt


Voor de woningeigenaar betekent het vervallen van het VEL dat er hogere kosten zullen zijn op het moment dat hij of zij de woning wil verkopen of verhuren en nog geen geldig energielabel voor de woning heeft. Daar staan voordelen tegenover die voortkomen uit de nauwkeurigheid van het nieuwe label. Het energielabel zal in de eerste plaats een betere bepaling van de energieprestatie van de woning geven. Voor bedrijven biedt dit vervolgens mogelijkheden om bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige woningen of woningverduurzaming te ontwikkelen.


Goed voorbereid


Het uitfaseren van het VEL en het volledig overgaan op de uitgebreide systematiek voor het energielabel voor woningen vraagt een goede voorbereiding. De overgang naar de nieuwe systematiek hangt samen met de inwerkingtreding van de BENG-eisen voor energiezuinige nieuwbouw op 1 juli 2020.


Wij kunnen ons goed voorstellen dat er genoeg vragen en onzekerheden spelen naar aanleiding van alle wijzigingen. Wij als opleidings- en adviesbureau houden alle zaken rondom de gewijzigde energielabelsystematiek in de gaten en nemen graag de verantwoordelijkheid om u hierover tijdig te informeren en in het proces te begeleiden.


Op 10 en 17 juli organiseren we in Zeist een NTA 8800 kennissessie over het opnameprotocol, de BRL9500 en de software. We hebben sprekers van ISSO, SKG-IKOB en VABI bereid gevonden om hun kennis en ervaring met u te delen en uw vragen te beantwoorden.


Helaas zitten de sessies van 10 en 17 juli vol en zijn wij in overleg met de sprekers om een derde sessie in te plannen. Heeft u interesse? Laat uw hier uw gegevens achter zodat wij u tijdig kunnen informeren over de nieuwe data.


Wij geloven uiteindelijk in de positieve, duurzame effecten op het klimaat en op de mooie kansen voor u als speler in de energiemarkt.


BENG-eisen aangescherpt


24 juni 2019

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Met de BENG worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.


Minister Ollongren is in haar nopjes met de instemming van de ministerraad: ‘Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgesteld en de afspraken in het Energieakkoord. Omdat fossiele brandstoffen eindig én milieubelastend zijn, stimuleert de Europese Unie het investeren in zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken en toe te werken naar één Europees energienetwerk moet energie schoner en goedkoper worden.’


Nieuwe ingangsdatum


Eerder werd al bekend dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 niet haalbaar is. Via de internetconsultatie is aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal 6 maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op de nieuwe bepalingsmethodiek en daaraan gekoppelde eisen.


Aanscherping huidige eisen


De BENG 1 eisen voor woongebouwen zijn gedifferentieerd (hoekwoningen, tussenwoningen, 2-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen). Voor de meeste van deze woongebouwen zijn de huidige eisen aangescherpt. Voor een tussenwoning is deze bijvoorbeeld van 70 kWh/m².jr naar 55 kWh/m².jr. bijgesteld. Daarnaast werden In de BENG 1 lichte bouwwijzen (zoals houtskeletbouw) onnodig benadeeld, terwijl de materialen die hiervoor worden toegepast juist erg goed her te gebruiken zijn. Dit is gecorrigeerd met 5 kWh/m². jr.


Gezond binnenklimaat


De minister ziet ook het belang van extra aandacht voor wooncomfort en een gezond binnenklimaat. In zeer goed geïsoleerde woningen is een gezond binnenklimaat in grote mate afhankelijk van de voorzieningen voor luchtverversing in gebouwen. Veel bewoners hebben de neiging om bij tocht de ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor er voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dit te voorkomen is er een maximum gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren.


Oververhitting


In de huidige praktijk komt het vaker voor dat bij recent opgeleverde nieuwbouwwoningen bij enkele warme zomerdagen de binnentemperatuur ongewenst hoog oploopt en men overgaat tot de aanschaf van inefficiënte mobiele airco’s. Daarom is er in de NTA 8800 een parameter (TO juli) opgenomen die het risico op oververhitting inschat. Voor woningen die niet worden uitgerust met actieve koelsystemen, zal in de regelgeving een grenswaarde worden opgenomen aan het maximum van TO juli. Hiermee wordt beoogd dat het binnenklimaat ook bij warme buitentemperaturen op een acceptabel niveau blijft en er geen onnodig energie wordt gebruikt.


Bron: Rijksoverheid.nl


Slecht energielabel = minder hypotheek?


24 juni 2019


Voor een huis dat niet erg energiezuinig is, zou je minder hypotheek moeten krijgen. Dat zegt Jeroen Pels (werkzaam bij Triodos Bank) tegen Dagblad Trouw.


‘Baseer de maximale leencapaciteit voor een huis op de hypotheeklasten en energielasten samen’, aldus Pels, die mee onderhandelde over het Klimaatakkoord. Op dit moment bepaalt een hypotheekverstrekker aan de hand van wettelijke standaardnormen hoeveel iemand mag lenen. De mate van energiezuinigheid wordt hier (nog) niet in meegenomen. Een hoge of lage ener­gie­re­ke­ning maakt voor het maximale leenbedrag dus geen verschil. Wel kan een huizenkoper 6% meer hypotheek krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen.


Voor huizenkopers zijn er vaak veel manieren om geld te besparen. Denk maar aan het isoleren van een woning of de aanschaf van zonnepanelen. Dit zijn investeringen die zich binnen een aantal jaren terug verdienen.


Een energiezuinige woning heeft vaak een hogere waarde, de maandlasten zijn lager en het is goed voor het milieu. Volgens Pels genoeg redenen om als bank rekening te houden met de (toekomstige) energieprestaties van een te financieren woning.


‘De praktijk is dat hypotheekverstrekkers met de handen gebonden staan. Leennormen zijn in ons land wettelijk gebaseerd op standaardnormen van het Nibud. Volgens die op energieverbruik achterhaalde normen wonen u en ik in een flatwoning met energielabel C. Dus of uw woning (na verbouwing) een hoge of lage energierekening heeft, het maakt voor het maximale leenbedrag geen verschil.’


Financiële instellingen zijn zich er steeds meer van bewust dat zij partijen kunnen helpen en motiveren bij het toepassen van verduurzamende maatregelen.


Op dit moment ontbreekt het de klant aan informatie omtrent financiering van verduurzamende maatregelen. Financieel adviseurs krijgen steeds vaker klanten aan tafel, die hier vragen over hebben.


Om goed advies te kunnen geven, is het voor de Financieel Adviseur van belang dat hij/zij goed begrijpt hoe een woning energetisch is opgebouwd. Daarnaast kan deze kennis de Financieel Adviseur het vertrouwen geven om over energiebesparende maatregelen te spreken. Een doorverwijzing naar energie-adviesorganisaties is dan snel gemaakt.