EPA W LABELS

Energieprestatie-rapport voor woningen

Het EPA-label is het energielabel dat is bedoeld om kopers en huurders inzicht te geven in de energiezuinigheid van een woning of gebouw. Met de toenemende energieprijzen letten kopers en huurders steeds meer op de energiezuinigheid, aangezien dit direct van invloed is op de maandelijkse energielasten. Tevens is het energielabel bedoeld voor de verkoper of verhuurder om energiebesparende (duurzame) maatregelen te stimuleren welke staan aangegeven op het energielabel. Daarmee heeft het energielabel mogelijk ook invloed op de koopprijs of huurprijs die geldt voor de woning of het gebouw. Het EP-W label is het energielabel voor woningen en het EP-U label is het energielabel voor bedrijven.
Een energielabel (afgebeeld op een Energieprestatie-rapport) geeft weer hoe energiezuinig een woning of gebouw is op een schaal van A t/m G, waarbij A het meest zuinig is. Een afgegeven energielabel is 10 jaar geldig en dient op het moment van verkoop of verhuur van een woning of gebouw te kunnen worden overlegd.


Veranderingen per 1 januari 2015:

Energielabel woningen oude stijl wordt Energie-Index


Het energieprestatie-rapport gaat per 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een vrijwillig instrument voor woningeigenaren om een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Voor woningcorporaties wordt de Energie-Index vaak gebruikt. Aan de Energie-Index worden financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel, STEP en FEH. Woningcorporaties kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen.Wat houden deze veranderingen in?


 • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het energielabel van woningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren.
 • Fonds energiebesparing huursector (FEH): lening voor verhuurders om het energielabel van woningen onder en boven de liberalisatiegrens te verbeteren.
 • Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van gebouwen en woningen en bij oplevering van nieuwe utiliteitsbouw.
 • Installatiekeuringen van airco’s >12kW en verwarmingssystemen >100kW is verplicht.
 • Woningeigenaren krijgen per 1 januari 2015 een voorlopig energielabel dat ze zelf moeten omzetten in een definitief energielabel.
 • Energiebesparende maatregelen hebben voordelen: een lagere energierekening, hogere verkoopwaarde, comfortabeler, veiliger en gezonder en beter voor het milieu. Zeker als er al verbouwingsplannen zijn, loont het om direct energiebesparende maatregelen te treffen.
 • Ook een installatiekeuring heeft meerdere voordelen: op koeling bespaar je 10% tot 30% per jaar. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. En er is 5% tot 35% minder kans op storingen.
 • Woningeigenaren, verhuurders en woningcorporaties kunnen een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie.
 • Via de Nationale Hypotheek Garantie kunnen woningeigenaren maximaal € 8.000 lenen voor energiebesparende maatregelen. De NHG houdt dit bedrag buiten de toetsing voor maximale financieringslast.
 • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het energielabel van woningen te verbeteren.Waar wordt allemaal op gelet bij de bepaling van een Energielabel?


De EPA adviseur die het label af geeft zal de woning op basis van de BRL (Nationale Beoordelingsrichtlijn) inspecteren en beoordelen. De adviseur let tijdens de opname van de woning op de beglazing, type verwarming, gebruiksoppervlakte, kierdichtheid, isolatie en isolatiedikte (van o.a. vloer, dak en gevel), luchtspouw, type kozijnen, warmwatervoorziening, type ventilatie en PV cellen.


Op basis van deze beoordeling en de daaraan gekoppelde rekenmethodiek (geattesteerde software conform de BRL 9500 methoden) wordt de energie-index voor de woning berekend en uiteindelijk omgezet in de energieklasse (A t/m G) voor de woning.


Wat houdt het registratienummer op het voorblad in?


Nadat de adviseur de energie-index en de energieklasse van uw woning
heeft bepaald, meldt de adviseur het Energielabel af bij de RVO. De RVO voert steekproefsgewijs een
kwaliteitscontrole uit op de afgemelde Energielabels, daarmee is de kwaliteit van het Energielabel
zeker gesteld. Op basis van deze afmelding krijgt het certificaat een uniek registratienummer. Met dit nummer, dat ook op het Energielabel wordt gezet, kan fraude worden tegengegaan.


Het energielabel bij verhuur:


Het energielabel is ook verplicht voor huurwoningen. Bij aanvang van een nieuw huurcontract moet de verhuurder het energielabel van de woning kunnen overleggen.


Het energielabel is per 1 juli 2011 opgenomen in het woning waardering systeem (WWS). Het Woning Waardering Systeem is het puntensysteem om te kunnen bepalen wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. De punten geven de kwaliteit van de woning weer.


Voor het Woning Waardering Systeem (WWS) wordt dan ook niet meer alleen gekeken naar de aanwezigheid van dubbelglas, vloer-, dak- of gevelisolatie volgens het puntenstelsel, maar kan men ook gebruik maken van het energielabel. Met gebruik van het energielabel worden namelijk alle aanwezige constructies en installaties in de woning gewaardeerd.


Huurt u een (zelfstandige) woning met een eigen toegang, keuken en toilet? Dan telt per 1 juli 2011 het energielabel mee in de berekening van uw huurprijs. Het energielabel geeft aan hoe zuinig uw woning is. Hoe zuiniger de woning, hoe meer punten, en hoe hoger de maximale redelijke huurprijs. Voor zittende huurders zal dit meestal geen gevolgen hebben voor de huurprijs. De Huurcommissie houdt bij het beslechten van geschillen uiteraard wel rekening met het energielabel.
Voor meer informatie over het energielabel voor (huur) woningen zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woning.


Het energielabel voor studentenkamers en vakantiewoningen


Het energielabel is naast zelfstandige woonruimte ook verplicht voor studentenkamers en sommige vakantiewoningen. Deze type ruimtes gelden als onzelfstandige woonruimtes. De verhuurder is verplicht om voor deze type ruimtes een energielabel te kunnen tonen. Studentenhuizen kunnen 1 energielabel krijgen voor het hele gebouw. Voor vakantiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt is het energielabel verplicht.


Het energielabel voor VvE (Vereniging van Eigenaars)


Doordat de woningen binnen één VvE vaak veel overeenkomsten hebben, kan het zeer interessant zijn om met alle woningen binnen jouw VvE een energielabel aan te vragen. Wij werken graag voor VvE's en bieden dan ook interessante kortingsmogelijkheden! Neem gerust contact op en vraag een offerte voor een energielabel voor de woningen van jouw VvE aan.


Uitzonderingsplicht energielabel


 • monumenten;
 • Caravans;
 • onverwarmde logiesgebouwen (bijvoorbeeld trekkershutten);
 • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen);
 • tijdelijke bouwwerken die niet langer dan 2 jaar gebruikt worden (bijvoorbeeld: een bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwlocaties;
 • gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt in de landbouwsector.
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2;
 • residentiële gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of bedoeld zijn om minder dan 4 maanden per jaar te gebruiken.
 • De verplichting is niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening


Representativiteit


Indien u in een flat of rijtjeshuis woont, kan een energielabel eventueel worden afgegeven op basis van representativiteit. Omdat uw woning vergelijkbaar is met de woning van de buren is het energielabel waarschijnlijk ook hetzelfde. Er is dan geen geheel onderzoek noodzakelijk maar u heeft wel een energielabel nodig. De EPA adviseur kan het energielabel op basis van representativiteit afgeven. Echter de geldigheidsduur van het energielabel is de datum wanneer het energielabel is afgeven van de betreffende representatieve woning. Het tarief van het energielabel bij representativiteit is dan ook voordeliger.


Energielabel opvragen


Wilt u het energielabel dat is opgemaakt voor uw woning, woonwagen of woonboot opvragen, dan kunt u dit doen via

www.ep-online.nl. Op deze website staan alle geldende energielabels.


Klachten energielabel


Als u het niet eens bent met het toegekende energielabel, probeer er dan eerst met uw adviseur uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van het klachtenloket energielabel voor woningen ( www.energielabelklachten.nl). Uw klacht wordt dan onderzocht. Bent u het vervolgens niet eens met de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie behandelt alleen klachten die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.© 2013. EPA W Labels. Alle Rechten Voorbehouden